Convocatória de Premis de la SCU

Premi a la millor COMUNICACIÓ ORAL

Premi dotat amb 900 euros a la millor COMUNICACIÓ ORAL presentada durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA, .
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi al millor CAS CLÍNIC

Premi dotat amb 900 euros al millor CAS CLÍNIC presentat durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA, .
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi al millor PÒSTER

Premi dotat amb 900 euros al millor PÒSTER presentat durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA, .
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi al millor VÍDEO

Premi dotat amb 900 euros a la millor TÈCNICA QUIRÚRGICA presentada en VÍDEO durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi a la millor TESI DOCTORAL

Premi dotat amb 900 euros a la millor TESI DOCTORAL defensada durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.

 1. L’autor dipositarà un exemplar complet de la seva Tesi a la Secretaria de la SCU.
 2. L’autor ha de ser soci de la SCU i estar-ne al corrent dels pagaments.
 3. Caldrà aportar el “Certificat Universitari Oficial” on constarà la data de defensa i lectura.
 4. La qualificació per optar al Premi ha de ser de “Cum Laude”, llegida el curs acadèmic anterior al Simposi i d'una universitat pública o privada, de l’Estat espanyol o estrangera.
 5. El premi no es pot declarar desert. En cas de que només hi hagués una tesi, aquesta obligatòriament haurà de ser presentada.
 6. El premi no es pot compartir.
 7. L’autor haurà de presentar-la ell personalment, i només en cas d’estrictes circumstàncies la podrà presentar el seu Director i només ell, previ vist-i-plau del Jurat i justificació davant el públic assistent per part del lector.
 8. El Jurat estarà format per un mínim de dos membres i sempre en possessió del grau de Doctor en Medicina i Cirurgia i un secretari que pot estar lliurat d’aquest extrem. Un dels membres ha de ser obligatòriament el Director de la revista Annals d’Urologia qui proposarà i consensuarà amb la Junta Directiva el segon membre del Jurat.
 9. Per motius ètics i legals, ni la Junta Directiva de la SCU, ni els membres del Jurat mantindran cap mena de relació ni amb l’autor de la tesi ni amb el seu entorn pel que fa al procediment fins que es faci pública la resolució del Jurat.
 10. El secretari comprovarà, previ a la lectura, que s'acompleix amb aquest reglament i comunicarà al president de la SCU el resultat del veredicte.
 11. La decisió del Jurat és inapel·lable.
 12. En el moment d’entregar la tesi, l’autor serà assabentat d’aquest reglament i si s’escau de les seves obligacions amb la Hisenda Pública.
 13. Caldrà que l'autor signi una còpia del reglament, la qual quedarà en poder de la Secretaria de la SCU.

Premi FUNDACIÓ PUIGVERT 

Premi dotat amb 1.200 €, atorgat per la Fundació Puigvert al millor treball presentat per un metge resident durant la SESSIÓ ANNUAL DE RESIDENTS de la Societat Catalana d’Urologia.
 

El premi té per objectiu estimular la investigació urològica, així com la participació a la reunió Anual de Residents de la Societat Catalana d’Urologia.
 

Condicions per optar al premi:

 • El treball haurà de ser original i inèdit
 • El primer autor haurà de ser metge resident
 • Es farà arribar a la Secretaria de la Societat Catalana d’Urologia: 2 còpies del treball (una quedarà en poder de la Societat i la segona es remetrà a la Fundació Puigvert), fotocòpia del DNI de l’autor principal, així com adreça i telèfon de contacte.
 • El Jurat del premi estarà format per membres nomenats per la Junta Directiva de la SCU.
  La Fundació Puigvert estarà representada per un membre del Servei d’Urologia, amb veu
  però sense vot.
 • A criteri del Jurat, el Premi es podrà declarar desert o bé, ser compartit per un màxim de dos finalistes. La decisió serà irrevocable i comunicada immediatament al Director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert.
 • El lliurament del premi es farà a través del Director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert, o de la persona que ell designarà, en el decurs del Sopar Institucional de la Societat Catalana d’Urologia.
 • El treball guardonat serà propietat de la Fundació Puigvert i es publicarà en la revista Actas de la Fundación Puigvert. Per a qualsevol utilització posterior caldrà demanar-ne l’autorització corresponent.

BENIQUÉ D'ARGENT

La Societat Catalana d’Urologia cada any fa lliurament del BENIQUÉ D'ARGENT als uròlegs catalans que compleixen 25 anys d’especialitat.


La sol·licitud, per poder rebre aquest honor, cal fer-la per escrit a la Secretaria de la SCU, com a mínim un mes abans de la celebració del Simposi.
 

PREÀMBUL:

El Beniqué d’Argent és el màxim honor i dignitat que atorga la Societat Catalana d’Urologia. Fou instituït pel Dr. J.J. Ballesteros i Sampol a la Jornada Congressual de Tarragona de l’any 1996 i els primers en rebre’l van ser el Prof. J.M. Gil Vernet i el Dr. F.X. Solé Balcells.
 

ARTICLE 1r:

El Beniqué d’Argent el pot rebre qualsevol persona o institució que la Junta Directiva de la SCU en consideri mereixedora.

Per això, caldrà que la totalitat dels membres de la Junta Directiva hi estiguin d’acord i presents en el moment de la votació, atès que no valdrà el vot delegat.
 

ARTICLE 2n:

El Beniqué d’Argent podrà se atorgat també d’ofici. El podrà sol·licitar qualsevol uròleg, sempre que acompleixi amb les següents condicions:

2-1: Ser soci de la SCU.

2-2: Estar al corrent del pagament de totes les quotes.

2-3: Tenir una antiguitat mínima de 10 anys en la SCU.

2-4: Demostrar que l’any de la celebració del Simposi de la SCU en fa 25 que és uròleg.

2-5: Sol·licitar-ho personalment al Secretari de la SCU i presentar-li una fotocòpia del Títol.

2-6: Només el pot demanar l’interessat i sol·licitar-ho l’any que en compleix 25 com a uròleg.
 

ARTICLE 3r:

El Beniqué d’Argent només es pot obtenir una sola vegada.
 

ARTICLE 4t:

El lliurament del Beniqué d'Argent es farà durant el Sopar Social Institucional que se celebra tot coincidint amb les dates del Simposi Annual.
 

ARTICLE 5è:

Els titulars del Beniqué d’Argent constaran en el Quadre d’Honor de la SCU.

 

 

 

 

 

 

 

PREMIS SCU 2017

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© SOCIETAT CATALANA D'UROLOGIA