Convocatória de Premis de la SCU 2019

Premi al millor "PAPER"

Novetat 2019

 

Premi al millor TREBALL EN EL CAMP DE LA UROLOGIA (clínic, quirúrgic o de recerca aplicada) PUBLICAT EN REVISTA INDEXADA DURANT L’ANY 2018

 

Regles i elegibilitat:

• Els sol·licitants han de ser socis de la SCU.

• Poden ser uròlegs especialistes o residents.
• L'autor de la presentació ha de ser el primer o el darrer autor sènior corresponent.
• Cada autor pot presentar només un "paper".
• El tema del treball ha de ser d'urologia o relacionat amb la urologia.
• La data límit d'enviament és el 17 de març de 2018.

 

Com aplicar

• Envieu el vostre document per correu electrònic a secretaria@scurologia.cat, tot indicant clarament en la línia del tema: "SCU millor paper publicat per la urologia catalana 2018"

• Adjunteu una còpia del vostre currículum vitae.
• Proporcioneu una llista de tots els autors que tinguin una contribució significativa.
• Esmenteu també qualsevol suport financer d'empreses, organitzacions governamentals o de salut.

 

Un comitè de revisió, format per membres de la Junta de la SCU, revisarà tots

els treballs rebuts i seleccionarà el guanyador al Millor "Paper" publicat per la Urologia Catalana al 2018. 

 

El premi es lliurarà durant el Sopar Anual de la SCU, que tindrà lloc a Barcelona el dissabte 13 d'abril de 2019, tot coincidint amb les dates del 22è Simposi de la SCU.

Premi “La SCU et porta a l’Europeu”

Novetat 2019- Primera convocatòria curs acadèmic 2018-2019

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’actualització teòrica dels membres de la Societat Catalana d’Urologia (SCU) i fomentar l’assistència a les 4 sessions ordinàries del curs acadèmic 2018-19.

 

La dotació del premi consisteix en la inscripció, el desplaçament i l’allotjament per assistir al Congrés Anual de l’Associació Europea d’Urologia (EAU) de l’any 2020 (Annual European Association of Urology Congress).

 

Bases de la convocatòria

 

 1. Per optar al premi és imprescindible ser soci de la SCU i estar al corrent del pagament de totes les quotes. En aquesta convocatòria, no hi podran participar els membres de l’actual Junta directiva de la SCU.
 2. El guanyador es decidirà per un sistema de puntuació basat en la resposta a uns qüestionaris i en l’assistència presencial a les 4 sessions ordinàries que es tindran lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
 3. El lloc, data i horari de les 4 sessions ordinàries del curs acadèmic 2018-19 es publicaran a la pàgina web de la SCU. Podran ser modificats segons criteri de la Junta directiva de la SCU.
 4. La puntuació s’atorgarà en base al següent criteri:
 5. 1 Qüestionaris:
  Al finalitzar cada sessió ordinària, s’oferirà la possibilitat de contestar un qüestionari sobre la temàtica tractada aquell dia. Cada qüestionari tindrà 6 preguntes amb 4 possibles respostes i es disposarà de 10 minuts per contestar-lo. Per tant, al final del curs acadèmic s’hauran pogut contestar un total de 4 qüestionaris. Per cada pregunta encertada s’atorgarà 1 punt, i per cada resposta errònia es restaran 0,25 punts. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 24 punts.
 6. 2  Assistència:
  Es valorarà l’assistència de forma presencial a les sessions ordinàries de la SCU que tenen lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 10 punts, segons el següent criteri:
 • Assistència presencial a 1 de les 4 sessions ordinàries: 1 punt
 • Assistència presencial a 2 de les 4 sessions ordinàries: 3 punts
 • Assistència presencial a 3 de les 4 sessions ordinàries: 6 punts
 • Assistència presencial a totes 4 sessions ordinàries: 10 punts
 1. La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts en els apartats 4.1 i 4.2.
  La puntuació màxima que es podrà obtenir és de 34 punts.
 2. En cas d’empat, el guanyador es decidirà per sorteig entre els socis de la SCU que hagin obtingut la màxima puntuació.
 3. El nom del guanyador es donarà a conèixer durant el sopar institucional del Simposi de la SCU de l’any 2019. La data i el lloc es publicaran pròximament a la pàgina web de la SCU.
 4. La decisió de la Junta directiva de la SCU serà inapel·lable.

Premi a la millor TESI DOCTORAL

Data límit per lliurar la documentació: 27 de febrer de 2019

Premi a la millor TESI DOCTORAL presentada durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.

 1. L’autor dipositarà un exemplar complet de la seva Tesi a la Secretaria de la SCU.
 2. L’autor ha de ser soci de la SCU i estar-ne al corrent dels pagaments.
 3. Caldrà aportar el “Certificat Universitari Oficial” on constarà la data de defensa i lectura.
 4. La qualificació per optar al Premi ha de ser de “Cum Laude”, llegida el curs acadèmic anterior al Simposi i d'una universitat pública o privada, de l’Estat espanyol o estrangera.
 5. El premi no es pot declarar desert. En cas de que només hi hagués una tesi, aquesta obligatòriament haurà de ser presentada.
 6. El premi no es pot compartir.
 7. L’autor haurà de presentar-la ell personalment, i només en cas d’estrictes circumstàncies la podrà presentar el seu Director i només ell, previ vist-i-plau del Jurat i justificació davant el públic assistent per part del lector.
 8. El Jurat estarà format per un mínim de dos membres i sempre en possessió del grau de Doctor en Medicina i Cirurgia i un secretari que pot estar lliurat d’aquest extrem. Un dels membres ha de ser obligatòriament el Director de la revista Annals d’Urologia qui proposarà i consensuarà amb la Junta Directiva el segon membre del Jurat.
 9. Per motius ètics i legals, ni la Junta Directiva de la SCU, ni els membres del Jurat mantindran cap mena de relació ni amb l’autor de la tesi ni amb el seu entorn pel que fa al procediment fins que es faci pública la resolució del Jurat.
 10. El secretari comprovarà, previ a la lectura, que s'acompleix amb aquest reglament i comunicarà al president de la SCU el resultat del veredicte.
 11. La decisió del Jurat és inapel·lable.
 12. En el moment d’entregar la tesi, l’autor serà assabentat d’aquest reglament i si s’escau de les seves obligacions amb la Hisenda Pública.
 13. Caldrà que l'autor signi una còpia del reglament, la qual quedarà en poder de la Secretaria de la SCU.

Premi al millor PÒSTER

Premi al millor PÒSTER presentat durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi patrocinat per:

Premi al millor VÍDEO

Premi a la millor TÈCNICA QUIRÚRGICA presentada en VÍDEO durant el SIMPOSI ANNUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi FUNDACIÓ PUIGVERT 

Premi atorgat per la Fundació Puigvert al millor treball presentat per un metge resident durant la SESSIÓ ANNUAL DE RESIDENTS de la Societat Catalana d’Urologia.
 

El premi té per objectiu estimular la investigació urològica, així com la participació a la reunió Anual de Residents de la Societat Catalana d’Urologia.
 

Condicions per optar al premi:

 • El treball haurà de ser original i inèdit
 • El primer autor haurà de ser metge resident
 • Es farà arribar a la Secretaria de la Societat Catalana d’Urologia: 2 còpies del treball (una quedarà en poder de la Societat i la segona es remetrà a la Fundació Puigvert), fotocòpia del DNI de l’autor principal, així com adreça i telèfon de contacte.
 • El Jurat del premi estarà format per membres nomenats per la Junta Directiva de la SCU.
  La Fundació Puigvert estarà representada per un membre del Servei d’Urologia, amb veu
  però sense vot.
 • A criteri del Jurat, el Premi es podrà declarar desert o bé, ser compartit per un màxim de dos finalistes. La decisió serà irrevocable i comunicada immediatament al Director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert.
 • El lliurament del premi es farà a través del Director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert, o de la persona que ell designarà, en el decurs del Sopar Institucional de la Societat Catalana d’Urologia.
 • El treball guardonat serà propietat de la Fundació Puigvert i es publicarà en la revista Actas de la Fundación Puigvert. Per a qualsevol utilització posterior caldrà demanar-ne l’autorització corresponent.

BENIQUÉ D'ARGENT

La Societat Catalana d’Urologia cada any fa lliurament del BENIQUÉ D'ARGENT als uròlegs catalans que compleixen 25 anys d’especialitat.


La sol·licitud, per poder rebre aquest honor, cal fer-la per escrit a la Secretaria de la SCU, com a mínim un mes abans de la celebració del Simposi.
 

PREÀMBUL:

El Beniqué d’Argent és el màxim honor i dignitat que atorga la Societat Catalana d’Urologia. Fou instituït pel Dr. J.J. Ballesteros i Sampol a la Jornada Congressual de Tarragona de l’any 1996 i els primers en rebre’l van ser el Prof. J.M. Gil Vernet i el Dr. F.X. Solé Balcells.
 

ARTICLE 1r:

El Beniqué d’Argent el pot rebre qualsevol persona o institució que la Junta Directiva de la SCU en consideri mereixedora.

Per això, caldrà que la totalitat dels membres de la Junta Directiva hi estiguin d’acord i presents en el moment de la votació, atès que no valdrà el vot delegat.
 

ARTICLE 2n:

El Beniqué d’Argent podrà se atorgat també d’ofici. El podrà sol·licitar qualsevol uròleg, sempre que acompleixi amb les següents condicions:

2-1: Ser soci de la SCU.

2-2: Estar al corrent del pagament de totes les quotes.

2-3: Tenir una antiguitat mínima de 10 anys en la SCU.

2-4: Demostrar que l’any de la celebració del Simposi de la SCU en fa 25 que és uròleg.

2-5: Sol·licitar-ho personalment al Secretari de la SCU i presentar-li una fotocòpia del Títol.

2-6: Només el pot demanar l’interessat i sol·licitar-ho l’any que en compleix 25 com a uròleg.
 

ARTICLE 3r:

El Beniqué d’Argent només es pot obtenir una sola vegada.
 

ARTICLE 4t:

El lliurament del Beniqué d'Argent es farà durant el Sopar Social Institucional que se celebra tot coincidint amb les dates del Simposi Annual.
 

ARTICLE 5è:

Els titulars del Beniqué d’Argent constaran en el Quadre d’Honor de la SCU.

Premis SCU 2019

Premis SCU 2018

Premis SCU 2017

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© SOCIETAT CATALANA D'UROLOGIA