Beques i Premis SCU 

Beca SCU Viatjar per aprendre!

 

Formar-nos és quelcom que no hem de deixar de fer mai i per això, la SCU vol posar el seu granet de sorra en l’àmbit de la formació dels nostres uròlegs i enguany ha creat la Beca SCU: Viatjar per aprendre!

 

Aquesta nova beca ofereix als joves uròlegs l'oportunitat d’expandir les seves habilitats, o d’adquirir-ne de noves, tot viatjant a un altre país europeu durant un període d’entre sis setmanes i tres mesos.

 

Condicions per a l’aplicació de la beca:

 • La persona sol·licitant ha de ser especialista en urologia i tenir menys de 45 anys.
 • Ha de tenir almenys 3 publicacions PubMed.
 • Ha de ser soci/a de la SCU, amb mínim 1 any d’antiguitat, i estar al corrent del pagament de totes les quotes
 • Es requereix una carta d'acceptació del cap de servei i/o director del programa de la institució amfitriona de destinació.
 • Es valoraran els diferents mèrits de la següent forma.
  • Mèrits acadèmics
  • Presentacions a congressos (amb especial rellevància les presentacions fetes en Simposis de la SCU)
  • Publicacions
  • Participació en conferències i taules rodones
 • Es valorarà l’assistència de forma presencial a les Sessions Ordinàries de la SCU, del curs acadèmic 2019-2020, que tindran lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat és de 10 punts.
 • La puntuació final serà la suma de totes les valoracions dels diferents àmbits.
  (Pots consultar el sistema de puntuació utilitzat fent click aquí)

 

Característiques de la beca

L’import màxim de la subvenció serà de 3.000 €.

Aquesta beca està pensada per finançar el viatge, l'allotjament i els costos de vida només de la persona sol·licitant, no es tindran en compte els/les possibles acompanyants. La beca SCU es transferirà en dues parts:

 1. El 80% de l'ajut total es transferirà aproximadament 1 mes abans de la data d'inici.
 2. El 20% restant es transferirà un cop revisat i aprovat per la Junta Directiva de la SCU l’informe final rebut i la informació financera facilitada. Per tant, després de la visita clínica, la persona beneficiària de la beca haurà de proporcionar una relació financera completa, juntament amb el comprovant de pagament dels viatges, l’allotjament, les assegurances i altres despeses justificables.

 

Informes

La persona candidata haurà de presentar un informe en el termini d'1 mes des de la visita clínica, que inclourà:

 • L’assoliment clínic o científic
 • Impressions de la institució amfitriona
 • Valoració global de l’estada
 •  

Com s'ha d'aplicar?

Per aplicar a la Beca, cal enviar per correu electrònic a secretaria@scurologia.cat, els documents següents:

 • Currículum
 • Còpia del passaport
 • Llista amb les publicacions de PubMed (incloent-hi les PubMed ID Numbers)
 • Carta de motivació
 • Carta de recomanació de com a mínim 2 uròlegs sèniors
 • Carta d’acceptació del centre amfitrió.
 • Horari/programa detallat de la visita clínica

 

El termini per a l’enviament de la sol·licitud i la documentació és el 

31 d'octubre de 2024

 

Revisió

Totes les sol·licituds seran revisades per la Junta de la SCU. El resultat final es comunicarà al sol·licitant durant el Simposi de la SCU, per tant, la data d'inici seleccionada per a la visita clínica ha de ser, com a mínim, 3 o 4  mesos després de la data límit per enviar sol·licitud. En cas d’empat, el guanyador es decidirà per sorteig. La decisió de la Junta directiva de la SCU serà inapel·lable.

 

Propietat intel·lectual i prestacions econòmiques

Els reglaments de la institució amfitriona on es realitzi el projecte de recerca s'aplicaran a la propietat intel·lectual. Totes les publicacions derivades de l’estança hauran de reconèixer en els agraïments el suport de la Beca de la Societat Catalana d’Urologia.

Premi “La SCU et porta a l’Europeu”

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’actualització teòrica dels membres de la Societat Catalana d’Urologia (SCU) i fomentar l’assistència a les sessions ordinàries del curs acadèmic.

 

La dotació del premi consisteix en la inscripció, el desplaçament i l’allotjament per assistir al Congrés Anual de l’Associació Europea d’Urologia (EAU) (Annual European Association of Urology Congress).

 

Bases de la convocatòria

 

 1. Per optar al premi és imprescindible ser soci de la SCU i estar al corrent del pagament de totes les quotes. En aquesta convocatòria, no hi podran participar els membres de l’actual Junta directiva de la SCU.
 2. El guanyador es decidirà per un sistema de puntuació basat en la resposta a uns qüestionaris i en l’assistència presencial a les 4 sessions ordinàries que es tindran lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
 3. El lloc, data i horari de les 4 sessions ordinàries del curs acadèmic es publicaran a la pàgina web de la SCU. Podran ser modificats segons criteri de la Junta directiva de la SCU.
 4. La puntuació s’atorgarà en base al següent criteri:
 5. 1 Qüestionaris:
  Al finalitzar cada sessió ordinària, s’oferirà la possibilitat de contestar un qüestionari sobre la temàtica tractada aquell dia. Cada qüestionari tindrà 6 preguntes amb 4 possibles respostes i es disposarà de 10 minuts per contestar-lo. Per tant, al final del curs acadèmic s’hauran pogut contestar un total de 4 qüestionaris. Per cada pregunta encertada s’atorgarà 1 punt, i per cada resposta errònia es restaran 0,25 punts. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 24 punts.
 6. 2  Assistència:
  Es valorarà l’assistència de forma presencial a les sessions ordinàries de la SCU que tenen lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 10 punts, segons el següent criteri:
 • Assistència presencial a 1 de les 4 sessions ordinàries: 1 punt
 • Assistència presencial a 2 de les 4 sessions ordinàries: 3 punts
 • Assistència presencial a 3 de les 4 sessions ordinàries: 6 punts
 • Assistència presencial a totes 4 sessions ordinàries: 10 punts
 1. La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts en els apartats 4.1 i 4.2.
  La puntuació màxima que es podrà obtenir és de 34 punts.
 2. En cas d’empat, el guanyador es decidirà per sorteig entre els socis de la SCU que hagin obtingut la màxima puntuació.
 3. El nom del guanyador es donarà a conèixer un cop acabat el curs.
 4. La decisió de la Junta directiva de la SCU serà inapel·lable.

Premi al millor "PAPER"

 

Premi al millor TREBALL EN EL CAMP DE LA UROLOGIA (clínic, quirúrgic o de recerca aplicada) PUBLICAT EN REVISTA INDEXADA (durant l'any anterior al Simposi Anual).

 

Regles i elegibilitat:

• Els sol·licitants han de ser socis de la SCU.

• Poden ser uròlegs especialistes o residents.
• L'autor de la presentació ha de ser el primer o el darrer autor sènior corresponent.
• Cada autor pot presentar només un "paper".
• El tema del treball ha de ser d'urologia o relacionat amb la urologia.

 

Com aplicar

• Envieu el vostre document per correu electrònic a secretaria@scurologia.cat, tot indicant clarament en la línia del tema: "Premi SCU millor paper".

• Adjunteu una còpia del vostre currículum vitae.
• Proporcioneu una llista de tots els autors que tinguin una contribució significativa.
• Esmenteu també qualsevol suport financer d'empreses, organitzacions governamentals o de salut.

 

Un comitè de revisió, format per membres de la Junta de la SCU, revisarà tots

els treballs rebuts i seleccionarà el guanyador del Premi al millor "Paper".

 

La data límit per a l’enviament és el 8 de setembre de 2024

Premi a la millor TESI DOCTORAL

Premi a la millor TESI DOCTORAL presentada durant el SIMPOSI ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.

 1. L’autor dipositarà un exemplar complet de la seva Tesi a la Secretaria de la SCU.
 2. L’autor ha de ser soci de la SCU i estar-ne al corrent dels pagaments.
 3. Caldrà aportar el “Certificat Universitari Oficial” on constarà la data de defensa i lectura.
 4. La qualificació per optar al Premi ha de ser de “Cum Laude”, llegida el curs acadèmic anterior al Simposi i d'una universitat pública o privada, de l’Estat espanyol o estrangera.
 5. El premi no es pot declarar desert. En cas de que només hi hagués una tesi, aquesta obligatòriament haurà de ser presentada.
 6. El premi no es pot compartir.
 7. L’autor haurà de presentar-la ell personalment, i només en cas d’estrictes circumstàncies la podrà presentar el seu Director i només ell, previ vist-i-plau del Jurat i justificació davant el públic assistent per part del lector.
 8. El Jurat estarà format per un mínim de dos membres i sempre en possessió del grau de Doctor en Medicina i Cirurgia i un secretari que pot estar lliurat d’aquest extrem. Un dels membres ha de ser obligatòriament el Director de la revista Annals d’Urologia qui proposarà i consensuarà amb la Junta Directiva el segon membre del Jurat.
 9. Per motius ètics i legals, ni la Junta Directiva de la SCU, ni els membres del Jurat mantindran cap mena de relació ni amb l’autor de la tesi ni amb el seu entorn pel que fa al procediment fins que es faci pública la resolució del Jurat.
 10. El secretari comprovarà, previ a la lectura, que s'acompleix amb aquest reglament i comunicarà al president de la SCU el resultat del veredicte.
 11. La decisió del Jurat és inapel·lable.
 12. En el moment d’entregar la tesi, l’autor serà assabentat d’aquest reglament i si s’escau de les seves obligacions amb la Hisenda Pública.
 13. Caldrà que l'autor signi una còpia del reglament, la qual quedarà en poder de la Secretaria de la SCU.

El termini per presentar la documentació és el 9 de setembre de 2024

Premi al millor PÒSTER

Premi al millor PÒSTER presentat durant el SIMPOSI ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi al millor VÍDEO

Premi a la millor TÈCNICA QUIRÚRGICA presentada en VÍDEO durant el SIMPOSI ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA D’UROLOGIA.
Per optar al premi es imprescindible que el primer o el segon autor del treball siguin socis de la SCU.

Premi FUNDACIÓ PUIGVERT 

Premi atorgat per la Fundació Puigvert al millor treball presentat per un metge resident durant la SESSIÓ ANUAL DE RESIDENTS de la Societat Catalana d’Urologia.
 

El premi té per objectiu estimular la investigació urològica, així com la participació a la reunió Anual de Residents de la Societat Catalana d’Urologia.
 

Condicions per optar al premi:

 • El treball haurà de ser original i inèdit
 • El primer autor haurà de ser metge resident
 • Es farà arribar a la Secretaria de la Societat Catalana d’Urologia: 2 còpies del treball (una quedarà en poder de la Societat i la segona es remetrà a la Fundació Puigvert), fotocòpia del DNI de l’autor principal, així com adreça i telèfon de contacte.
 • El Jurat del premi estarà format per membres nomenats per la Junta Directiva de la SCU.
  La Fundació Puigvert estarà representada per un membre del Servei d’Urologia, amb veu
  però sense vot.
 • A criteri del Jurat, el Premi es podrà declarar desert o bé, ser compartit per un màxim de dos finalistes. La decisió serà irrevocable i comunicada immediatament al Director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert.
 • El lliurament del premi es farà a través del Director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert, o de la persona que ell designarà, en el decurs del Sopar Institucional de la Societat Catalana d’Urologia.
 • El treball guardonat serà propietat de la Fundació Puigvert i es publicarà en la revista Actas de la Fundación Puigvert. Per a qualsevol utilització posterior caldrà demanar-ne l’autorització corresponent.

BENIQUÉ D'ARGENT

La Societat Catalana d’Urologia cada any fa lliurament del BENIQUÉ D'ARGENT als uròlegs catalans que compleixen 25 anys d’especialitat.


La sol·licitud, per poder rebre aquest honor, cal fer-la per escrit a la Secretaria de la SCU, com a mínim un mes abans de la celebració del Simposi.
 

PREÀMBUL:

El Beniqué d’Argent és el màxim honor i dignitat que atorga la Societat Catalana d’Urologia. Fou instituït pel Dr. J.J. Ballesteros i Sampol a la Jornada Congressual de Tarragona de l’any 1996 i els primers en rebre’l van ser el Prof. J.M. Gil Vernet i el Dr. F.X. Solé Balcells.
 

ARTICLE 1r:

El Beniqué d’Argent el pot rebre qualsevol persona o institució que la Junta Directiva de la SCU en consideri mereixedora.

Per això, caldrà que la totalitat dels membres de la Junta Directiva hi estiguin d’acord i presents en el moment de la votació, atès que no valdrà el vot delegat.
 

ARTICLE 2n:

El Beniqué d’Argent podrà se atorgat també d’ofici. El podrà sol·licitar qualsevol uròleg, sempre que acompleixi amb les següents condicions:

2-1: Ser soci de la SCU.

2-2: Estar al corrent del pagament de totes les quotes.

2-3: Tenir una antiguitat mínima de 10 anys en la SCU.

2-4: Demostrar que l’any de la celebració del Simposi de la SCU en fa 25 que és uròleg.

2-5: Sol·licitar-ho personalment al Secretari de la SCU i presentar-li una fotocòpia del Títol.

2-6: Només el pot demanar l’interessat i sol·licitar-ho l’any que en compleix 25 com a uròleg.
 

ARTICLE 3r:

El Beniqué d’Argent només es pot obtenir una sola vegada.
 

ARTICLE 4t:

El lliurament del Beniqué d'Argent es farà durant el Sopar Social Institucional que se celebra tot coincidint amb les dates del Simposi Anual.
 

ARTICLE 5è:

Els titulars del Beniqué d’Argent constaran en el Quadre d’Honor de la SCU.

2020

2019

2018

2017

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Societat Catalana d'Urologia